Time for Bible StudyRight After I Check Facebook Again!

միջոցով michael kaswatuka
մեջ կրոն

Վայելել մեր կայքը, դուք պետք է JavaScript - ին Քո ոստայնի դիտակում. Please click here to learn how.

dec 16, 2016 | 10:18 AM To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

read more

http://www.christianpost.com/news/time-for-bible-study-right-after-i-check-facebook-again-172172/

http://www.bpnews.net/

The Stone կառուցանողները մերժեցին

Facebook Comments

Related Post

Share այս հոդվածը

Pin It է Pinterest

Share միանալ այս խմբին

Share այս գրառումը ձեր ընկերների հետ!